Trường THCS Hương Lâm phân công cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường phụ trách các tiêu chí thi đua năm học 2020-2021 như sau.

Tiêu chí

Nội dung

Số điểm

Người phụ trách

1. Nề nếp báo cáo

- Các báo cáo của nhà trường, đoàn thể

40

BGH, TK và các bộ phận phụ trách

2. Công tác kiểm tra nội bộ, pháp chế

- Công tác kiểm tra nội bộ

14

Đ/c Duy

- Công tác pháp chế

6

BGH, đ/c Tuyến

3. Ba công khai

- Các văn bản của các cấp

- Công khai đảm bảo đủ hình thức, nội dung, thời gian

20

BGH, đ/c Dinh, Bắc

4. Công tác KĐCLGD và công nhận trường chuẩn QG theo TT18

- Có đầy đủ văn bản của các cấp, đơn vị

- Làm tốt công tác tự đánh giá

20

BGH, đ/c Bắc, Ly

- Đảm bảo k/h đánh giá ngoài và xây dựng trường chuẩn Quốc gia

20

BGH

5. Trang Web nhà trường

Trang Web hoạt động đầy đủ theo quy đinh

10

BGH, Thùy và trưởng bộ phận

6. Xây dựng văn hóa nhà trường và các nhiệm vụ khác

- Xây dựng bộ quy tắc ứng xử

10

BGH, đ/c Đức

- Không có hiện tượng vi phạm quy tắc ứng xử

10

BGH, đ/c Đức và các TCM

- Văn hóa công sở và chống rác thải nhựa (theo kh 51/KH-SGD)

10

BCHCĐ, Trường, Phường

Thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, các cuộc vận động ủng hộ

10

Đ/c Đức

7. Phổ cập, tuyển sinh, duy trì sĩ số

Tuyển sinh, duy trì sĩ số

10

Đ/c Giang

Phổ cập giáo dục: có đủ hồ sơ, cập nhật số liệu

10

Đ/c Ly

8. Chất lượng đạo đức, văn hóa

Chất lượng hai mặt GD

40

Đ/c Giang

Không có h/s vi phạm pháp luật, GT

Trường, Phường

9. Chất lượng đội ngũ

- Chất lượng GVG các cấp

- BDTX

50

Đ/c Gang, Đức

10. Thực hiện chương trình kế hoạch giáo dục, sinh hoạt chuyên môn

- Xây dựng chương trình

- THQC chuyên môn

- Thực hiện đánh giá HS

- Đổi mới phương pháp

- SHCM theo hướng NC bài học

40

Đ/c Giang

Các TCM

11. Dạy tiếng Anh, Tin học

- Xây dựng môi trường T.A; XD môi trường học tập.

- Các CLB hoạt động có hiệu quả

- Tổ chức ngày hội T.A (ít nhất 1 lần)

- Đảm bảo CSVC, thiết bị; Khai thác sử dụng thiết bị.

25

Đ/c (Giang, Hà, Tuyến và GV dạy bộ môn)

 

- Có phòng tin tối thiểu 20 máy.

- Đầu tư kinh phí mua sắm thêm máy tính phục vụ dạy học Tin học.

- Tích cực ứng dụng CNTT

15

Đ/c (Giang, Thùy, Tuyến và GV dạy bộ môn)

 

12. Học sinh giỏi

- Có đầy đủ hồ sơ chỉ đạo

- Các nội dung thi văn hóa, văn nghệ, TDTT các cấp

50

Đ/c Giang

Các TCM

13. Kiểm định chất lượng

- Công tác khảo sát, đánh giá, KĐCL của nhà trường.

- Kiểm định chéo của PGD.

50

Đ/c Giang

Các TCM

14. Cơ sở vật chất cảnh quan sư phạm, trang trí trường, lớp

- Chấm điểm CSVC, CQSP, trang trí trường lớp (theo HD số 06

- Thưởng điểm làm tốt công tác KĐCLGD và CSVC

40

Đ/c Duy

Đ/c Hải, Phường

 

15. Công tác thư viện, thiết bị đồ dùng, y tế

- Công tác thư viện (theo 01/2003/QĐ BGDĐT ngày 02/01/2003)

- Phòng đồ dùng, phòng chức năng, quản lý, khai thác sử dụng.

15

 

15

Đ/c Giang, Tuyến

 

 

- Y tế học đường

10

Đ/c Giang, Mai

16. Hoạt động đoàn đội, hoạt động NGLL và các phong trào thi đua

- Có đầy đủ hồ sơ sổ sách theo quy định

- Tổ chức hoạt động giáo dục ATGT, RLKNS, ngoại khóa

- Thực hiện tốt các cuộc vận động

40

Đ/c Trường, Phường

17. Thực hiện các khoản thu và quản lí hành chính

- Thực hiện nghiêm túc các khoản thu theo quy định

- Sử dụng các khoản thu đúng mục đích, hiệu quả

- Thực hiện tốt công tác quản lí tài chính, bố trí ngân sách …

25

Đ/c Duy

Đ/c Dinh

18. Tuyển sinh vào lớp 10

- Căn cứ tỷ lệ học sinh dự thi, kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10

50

Đ/c Giang và các

TCM

19. Công tác quản lí chỉ đạo

- Xây dựng đầy đủ các loại hồ sơ kế hoạch, quản lí chỉ đạo điều hành công việc cụ thể

- Các giải pháp có tính khả thi cao, phù hợp với  nội dung …

- Tổ chức nghiêm túc các đợt kiểm tra theo đề chung của huyện; thực hiện đổi mới KT đánh giá.

- Phối hợp với các tổ chức giải quyết chế độ kịp thời chăm lo đời sống cho CBGV

- Thực hiện tôt nề nếp hội họp do ngành tổ chức

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác dạy thêm - học thêm

- Thực hiện tốt công tác quản lí tài chính.

- Triển khai chương trình GDPT 2018

50

BGH

Tổng cộng

 

700

 

 

            HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

            Nguyễn Quang Duy